KOMPETENCJE DZIECKA KOŃCZĄCEGO ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KOMPETENCJE DZIECKA KOŃCZĄCEGO ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
A ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ
Zespół Szkolno-Gimnazjalny Szkoła Podstawowa w Jazowsku
Rok Szkolny 2015/2016


1.    Umiejętności społeczne, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
•    grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
•    przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w  zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
•    w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych; umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie komu można podawać takie informacje.


2.    Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    umie poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby;
•    właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
•    samodzielnie korzysta z toalety;
•    samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
•    utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.


3.    Rozwój mowy.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
•    mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
•    uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.


4.    Czynności intelektualne, poznawanie i  rozumienie siebie i swojego otoczenia.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
•    grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.


5.    Zdrowie i sprawność fizyczna.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
•    dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że zastrzyki są konieczne;
•    jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo; uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w  ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.


6.    Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
•    orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
•    zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
•    próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;
•    ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.


7.    Sztuka - dziecko widzem i aktorem.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
•    odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i uchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).


8.    Sztuka – muzyka, śpiew, pląsy i taniec.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe;
•    chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
•    dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
•    tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
•    w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.


9.    Sztuka - różne formy plastyczne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
•    umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
•    wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).


10.    Rozwój umysłowy: zabawy konstrukcyjne i  zainteresowania techniczne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;
•    używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
•    interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.


11.    Rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
•    podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę; wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr;
•    stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.


12.    Poszanowanie roślin i zwierząt.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
•    wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
•    potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.


13.    Rozwoju intelektualny i edukacja matematyczna.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
•    ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
•    rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
•    wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
•    zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.


14.    Gotowość do nauki czytania i pisania.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
•    potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
•    dysponuje sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
•    interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
•    słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich;
•    interesuje się książkami;
•    układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby;
•    wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
•    rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.


15.    Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują;
•    zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
•    wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
•    nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
•    wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć.


16.    Posługiwanie się językiem obcym nowożytnym.

Dziecko kończące przedszkole rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
•    rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
•    powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
•    rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami


Opracowała: Mirosława Puławska