PROGRAM EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.)

„Plac zabaw. Program wychowania przedszkolnego.”, autorka Ewa Janus, wyd. WSiP.

Cechy programu:

  • ułatwia planowanie pracy z dzieckiem, monitorowanie osiągnięć i prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej,
  • zawiera podział ćwiczeń rozwijających umiejętności z zakresu edukacji językowej i  wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną na etapy, uwzględniające wiek dzieci przedszkolnych, a więc dla 3 ,4, 5 i 6-latków,
  • podkreśla indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego zainteresowań, upodobań, trudności, a przede wszystkim indywidualnego tempa rozwoju psychofizycznego,
  • zapewnienia dziecku dobry start w szkole, rozwój kompetencji kluczowych przygotowujących do życie we współczesnym, szybko rozwijającym się świecie,
  • treści kształcenia odnoszą się do każdego z osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej, zawartych w czterech obszarach rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym,
  • oparty jest na nowoczesnych, skutecznych i efektywnych metodach pracy takich jak: plan daltoński, nauka matematyki według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, organizowanie zabaw badawczych i zajęć typu „laboratorium”, różnorodne metody nauki czytania (Ewy i Feliksa Przyłubskich –  metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym, Glena Domana, sylabowa, Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, metoda analityczno- syntetyczna),  metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej według Batii Strauss, pedagogika zabawy, drama, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda projektu.